Чечелівський район. КЗО "НВК №102" ДМР

 

Виховна робота


                Науково-методична проблема школи: 

 

«Забезпечення оптимальних умов для

розвитку соціально компетентної         

особистості учня у процесі навчання

та виховання».

 

 

         

 

 

 

 

 

Принципи здійснення соціалізації:

·       принцип системності, який передбачає вплив на особистість як мікро-, так і макросередовища, які тісно взаємодіють, взаємовпливають на одне одного;

·       принцип діяльності, що обумовлює активну взаємодію особистості з іншими людьми, в яку індивід вступає в ході діяльності і спілкування, тобто наявний неперервний цілісний процес засвоєння особистістю об’єктивної дійсності завдяки включенню в діяльність;

·       принцип двосторонньої взаємодії особистості і соціального середовища, взаємообумовленість процесу входження особистості в систему суспільних відносин і водночас відтворення цих відносин в системі сімейних, товариських, навчальних, виробничих та інших зв’язків;

·       принцип особистої активності та вибірковості дозволяє розглянути людину не як пасивну ланку в процесі соціалізації, а як особистість, спроможну активно діяти і самостійно вибирати соціальні умови власного розвитку та формувати власне «Я», виходячи з власного бачення ідеалів та переконань.

     Пріоритетним у виховній роботі школи є: 

 • реалізація особистісно–орієнтованого підходу в навчально–виховному процесі;

 • збереження морального та фізичного здоров'я підростаючого покоління;

 • виховання патріотизму, громадських якостей особистості;

 • забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності;

 • виховання громадянина України;

 • формування особистості учня, його наукового світогляду,розвитку його здібностей і обдарувань;

 • виховання любові до праці, почуття дбайливого господаря своєї школи, бережливого ставлення до шкільного і класного майна;

 • формування здорового способу життя;

 • виховання любові до природи, вироблення навиків екологічної культури;

 • виховання поваги до вчителів, старших, батьків;

 • формування згуртованого та працездатного учнівського колективу.

Виховна робота в школі направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально-етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового способу життя, на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі, мови, на формування правової культури, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями. 

      У виховній роботі використовуються різноманітні за формою та змістом заходи:  

- години спілкування;

- конкурси;

- рольові ігри;

- художні галереї;

- акції;

- виставки–конкурси;

- вікторини;

- ігрові програми;

- інтелектуальні ігри;

- конференції;

- спартакіади тощо.

       Усі заходи спрямовані на формування згуртованого та працездатного колективу. Майже всі учні школи беруть активну участь у загальношкільних заходах.